Dr. Újhelyi Károly (1911 - 2000)

Ecseren született, középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. 1937-ben Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen kapott orvosdoktori diplomát.

1937. október 8-án lépett be első és egyetlen munkahelyére, az Országos Közegészségügyi Inté­zetbe, ahol nyugdíjba vonulásáig, 1982. június 30-ig dolgozott.

Kezdetben a Parazitológiai osztály állományához tartozott, ahol 1938-ban, adjunktusként megbízást kapott az abban az évben Mándokon létesített OKI Malária Állomás vezetésére.

1939-ben érdeklődése az oltóanyag-kutatás felé fordult. Kérésére 1939. október 1-től került át a Szerológiai osztályon létesített Oltóanyag-terme­lési alosztályra, ahol belépését követően adjunktusként, 1942-től pedig már alosztályvezetőként dolgozott. A II. Világháború miatt szükségessé vált kitelepítés az oltóanyag-termelést is érintette, amely 1944. április-1946. április között a tihanyi Biológiai Kutató Intézetben irányítása alatt változatlan intenzitással folyt.

Az 1946-os Intézeti reform után először az Oltóanyag-termelő, majd egy újabb átszerve­zést követően, 1958-tól az Oltóanyag-kutató osztály állományához tartozott. Mindkét egysé­get megalakulásuktól kezdve 1980-ig (az osztály megszűnéséig) vezette. 1948-1950. között a Pasteur-, 1960-1963 között pedig a BCG-laboratórium is irányítása alá tartozott. 1981-ben, már a számára létesített Oltóanyag-termelő laboratóriumba került át, amelyet nyugdíjba vonulásáig irányított. Nyugdíjba vonulását követően a laboratórium megszűnt.

Korábbi általános laboratóriumi szakorvosi szakképesítését 25 éven keresztül, munka után a II. kerületi Rendelőintézet laboratóriumában hasznosította.

1961-ben közegészségtan-járványtanból is szakorvosi képesítést is szerzett.

A magyar immunológiai kutatás elismert szakembere volt.

Ajárványok elleni küzdelem számára szükséges, kezdetben a diftéria és a hastífusz (egy ideig a lyssa), később a pertussis és a scarlatina, majd az influenza elleni oltóanyagok biztosítási kötelezettsége mellett kutató tevékenysége úgyszólván valamennyi fontosabb fertőző betegség (tífusz, diftéria, kolera, antrax, scarlatina, leptospirosis, brucellosis stb.) immunológiai problémáira kiterjedt. Jelentős szerepe volt a kombinált (Di-Per-Te, Ty-Te) oltóanyagok kidolgozásában és bevezetésében, az oltóanyagok optimális oldószereinek kiválasztásában, továbbá a lactobacillus-vaccina tömegtermelésére alkalmas technológia, valamint az oltóanyag-dozirozás hazai rendszerének kialakításában.

Eredményes kutatásokat végzett a védőoltások hatékonyságának növelési, illetve azok szervezeti reakciójának csökkentési lehetőségei érdekében. Ez irányú munkásságát nagyfokú technikai készsége és a klinikumban való jártassága jelentős mértékben elősegítette.

Munkásságáról 29 tudományos közlemény maradt fenn.

Éveken keresztül tagja volt a Magyar Mikrobiológiai Társaság Immunológiai szekciója elnökségének, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és a Magyar Immunológiai Társaság vezetőségének, valamint az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága Zoonózis albizottságának.

Feladatkörébe tartozott a külföldre utazók nemzetközileg előírt kötelező védőoltásainak beadása és adminisztrálása, amelyet az 1959-ben létesített Nemzetközi oltóközpont vezetőjeként, több mint 20 éven keresztül látott el.

Tevékenysége elismeréseként:

  • 1948-ban "A közegészségügy gyakorlati fejlesztésében elért eredményeiért és az oltóanyagok kifogástalan minőségének biztosításáért a második világháború alatt nehéz körülmények között." indoklással (az első alkalommal ezzel jutalmazottak között!) "Kossuth-díjat" kapott,
  • 1952-ben tudományos munkássága alapján az orvostudomány kandidátusa fokozatot nyerte el,
  • 1980-ban pedig "Kiváló orvos" kitüntetésben részesült.

Szerénységével, közvetlenségével és segítőkészségével méltán érdemelte ki az OKI kollektívájának megbecsülését.

A magam részéről dr. Újhelyi Károlynak sokat köszönhetek. Amikor éveken keresztül (az OKI üzemorvosaként) a Nemzetközi oltóközpont gyakorlati feladatainak ellátásában, helyetteseként közreműködtem, rendszeresen mesélt az Intézet történetéről, a munkája során szerzett akkor már több mint 30 éves személyes tapasztalatáról. Beszélgetéseink hatására kezdtem egyre inkább érdeklődni a korábbi és a jelenlegi vezető munkatársak tevékenysége iránt. Nyugdíjba vonulását követően Tőle örököltem a múlt beszámolóját tartalmazó valamennyi Évkönyvet és nem utolsó sorban a hagyományok iránti tiszteletet.

Dr. Erdős Gyula
szaktanácsadó főorvos
Dezinszekciós és Deratizációs Osztály

Dr. Újhelyi Károly közleményei

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat