AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
2009. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

 

Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedően a fertőző betegségek epidemiológiája, a kórházi járványügy, a járványügy mikrobiológia felügyelete, valamint az immunbiológiai készítmények minősítésének és alkalmazásának területén lát el állami feladatot.
  Központunk alaptevékenysége 2009-ben is az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően, elsődlegesen az ország járványügyi biztonságának felügyeletére irányult. Ez komplex módon a fertőző betegségek követésével, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-ával, mikrobiológiai vizsgálatokkal, a biocid készítmények felülvizsgálatával, valamint az immunbiológiai készítmények ellenőrzésével valósult meg. Tevékenységünk során folyamatos kapcsolatban álltunk a nemzetközi szervezetekkel és a területi intézetekkel, információs rendszereket működtettünk, ajánlásokat adtunk ki, továbbá járványügyi stratégiai döntés-előkészítő, elemző és szakértői tevékenységet végeztünk. Részt vettünk a szakmai jogszabályok előkészítési folyamatában, a területi események kivizsgálásában, javaslatot tettünk rendkívüli események előfordulása esetén a veszélyhelyzetre való felkészülésre, illetve operatívan közreműködtünk a szokatlan vagy súlyos események hatásainak leküzdésében.
  Alapfeladataink teljesítése érdekében hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesítettünk és tartottunk fenn.
  Az OEK az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) hazai partnerintézménye competent body, az Európai Közösségi Járványügyi Felügyeleti Hálózat tagja. Vezetője és kiemelt munkatársai az ECDC vezető testületeinek, állandó bizottságainak és specifikus járványügyi/mikrobiológiai hálózatainak munkájában hazai fókusz-pont-ként, nemzeti szakértőként vettek részt.
  Hazai kapcsolattartóként együttműködtünk az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjával (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), valamint az immunbiológiai készítmények területén bekapcsolódtunk az European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM) és az European Medicines Agency (EMA) tevékenységébe.
  Az OEK Oltóanyagellenőrző laboratóriuma egyike Európában a WHO által elismert hat, a humán vakcinák ellenőrzését, minőségellenőrzését végző nemzeti ellenőrző (National Control Laboratory, NCL) laboratóriumnak.
  Központunk nemzetközi (WHO) együttműködés keretében végzett kötelezettségei közé tartoznak a Kormány és az Egészségügyi Minisztérium által kötött nemzetközi egyezmények és kötelezettségvállalások alapján, az ország számára kötelezően végzett járványügyi feladatok:

 • a morbilli és a rubeola eliminációs, valamint
 • a globális polio eradikációs (AFP-surveillance)

programok.

  Az OEK sokrétű tevékenysége keretében, állami feladatként:

 • ellátta a fertőző betegségek országos szakmai felügyeletét;
 • szakmai-módszertani szempontból irányította a járványügyi mikrobiológiai diagnosztikai feladatokat;
 • a Nemzeti Biztonsági (BSL 3-4.) Laboratóriumban végezte a különösen veszélyes kórokozók vizsgálatát;
 • Nemzeti Referencia Laboratóriumainak tevékenységével, referencia központként támogatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok munkáját;
 • a 2000/96. EK határozat alapján új feladatként végezte a kötelezően jelentendő, illetve új (West-Nile- és Chikungunya-láz) betegségek surveillance-át és diagnosztikáját;
 • működtette:
  • a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központot,
  • a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszert,
  • a kórokozók antibiotikum rezisztenciáját monitorozó mikrobiológiai adatbázist,
  • a Nemzetközi utazás-egészségügyi és oltóközpontot;
 • tervezte, értékelte és szakmailag felügyelte a nemzetközi viszonylatban is elismert hazai védőoltási rendszert;
 • javaslatot tett a járványügyi veszélyhelyzet (influenzajárvány, pandémia, bioterrorizmus) esetén történő felkészülésre, továbbá
 • fenntartotta és folyamatosan bővítette az Orvosi Jelentőségű Baktériumok Magyar Nemzeti Törzsgyűjteményét, valamint a nemzeti vírus törzsbankot, melyben az emberre veszélyes állati kórokozók is elhelyezésre kerültek.

  2009-re a rendkívül takarékos fegyelmezett gazdálkodás volt jellemző, ami anyagi és személyi erőforrások tekintetében egyaránt csak igen megfontolt, csökkentett működést, intézkedést tett lehetővé. A pénzügyi megszorítások ellenére pályázatokkal, vállalkozási szerződésekkel a működéséhez szükséges alapvető forrásokat sikerült beszereznünk, biztosítanunk.
  Az akkreditált laboratóriumok sikeres felkészülése eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) akkreditált státuszában megerősítette a Virológiai főosztály 3, illetve a Bakteriológiai, mikológiai, parazitológiai és tipizálási főosztály 5 osztályát; továbbá a ikrobiológiai kutatócsoport, a Vírusoltóanyag ellenőrző és a Dezinfekciós osztályon végzett tevékenységek széles spektrumát, valamint a klasszikus, az újabban alkalmazott szerológiai (pl. ELIZA) és a modern molekuláris (PCR,-RT-PCR) vizsgálatokat.

  A 2009-ben elért eredményeink közül az alábbiak különösen értékesek:

 • Nemzeti Referencia Laboratóriumaink a nemzetközi körkísérletekben kiváló eredménnyel vettek részt.
 • A Minőségbiztosítási osztály, a referencia laboratóriumokkal karöltve, a hagyományokhoz híven folytatta a hazai mikrobiológiai laboratóriumok részvételével zajló körvizsgálatok szervezését, melynek eredményeiről, tanulságairól a referencia laboratóriumok vezetői a Mikrobiológiai körlevélben számoltak be.
 • ISO minősítést nyert el a Táptalajkészítő egység az OEK legnagyobb termelő részlege, amely a Központ osztályai/laboratóriumai, az ÁNTSZ regionális intézetei és számos egyéb megrendelő részére 675-féle táptalajt, az előző évinél 21%-kal több mennyiségben állított elő.
 • Munkatársaink közreműködésével hetente megjelentettük az Epinfo-t, havonta a Droginfo-t és negyedévente a Mikrobiológiai körlevelet, továbbá számos lakossági tájékoztatót és figyelemfelkeltő plakátot készítettünk.
 • Az EWRS és IHR gyorsreagáló hálózat internetes portálján keresztül naponta figyelemmel kísértük a nemzetközi járványügyi helyzetet. Tájékoztattuk a döntéshozókat a fontos külföldi járványügyi történésekről, és a megfelelő egyeztetések után a nemzetközi szervezetekhez jelentettük a hazai, nemzetközi jelentőséggel bíró járványügyi eseményeket, májustól különös tekintettel az influenza pandemiára.
 • A Járványügyi osztály munkatársai hetente elkészítették a hazai járványügyi helyzet részletes ismertetését, illetve a HIV/AIDS-re valamint a szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó bejelentett adatokat negyedévente az OEK és az OTH honlapján, valamint az Epinfo-ban közzétették.
 • Működtettük az influenza surveillance-t, előkészítettük és megszerveztük 1 millió 300 ezer adag térítésmentes influenza elleni szezonális és 4 millió adag Fluval P oltóanyag szétosztását.
 • Kiadtuk a 2010. évre szóló Védőoltási Módszertani levelet. Rendszeresen felügyeltük és értékeltük az életkorhoz kötött folyamatos és kampányoltások teljesítését.
 • Nagy kihívást jelentett a két éven aluli gyermekek önkéntes, térítésmentes pneumococcus elleni oltásának megszervezése, amely a folyamatos oltási rend része lett.
 • Felügyeltük a bioterror-cselekményre gyanús eseményeket, 237 esetben anthrax-gyanús küldemény kockázatértékelését és vizsgálatát végeztük el.
 • 2009 márciusában helyeztük üzembe az ún. Leletsegéd program-ot, amely a manuális adatrögzítést kiváltva az elektronikusan közölt mikrobiológiai leletek EFRIR-be történő beillesztését biztosította.
 • A Metrológiai munkacsoport mérési tevékenységével folyamatosan segítette az akkreditálásra való felkészülést; működésük jelentős költségmegtakarítást is jelentett a Központnak.

  A szakmai alap- és továbbképzés területén kiemelést érdemel, hogy:

 • az ÁNTSZ regionális intézetei epidemiológusainak részére 6 szakmai napot, 3 országos értekezletet és egy országos felügyelőképzést tartottunk;
 • járványok kivizsgálása címmel három alkalommal került sor egy-egy hetes, szervezett továbbképzésre;
 • a Virológiai hét keretében kreditpontos, kötelezően választható szakképzésre két alkalommal egy-egy hét időtartamban került sor, amelyeken részben az ismeretek felfrissítésére, részben naprakész információk megismerése céljából az ország minden részéről jöttek szakorvosok, orvosok, mikrobiológusok;
 • a legújabb tudományos eredményeiket a Virológiai Nap című, ugyancsak kreditpontos továbbképző tanfolyam keretében ismertettük;
 • új kezdeményezésként került megrendezésre a Teaszünet címen szervezett szakmai fórum, amelyet fiatal munkatársaink előadó- és vitafórumaként indítottak;
 • a pandémiás helyzet miatt különösen nagy érdeklődés kísérte az Influenza Szakmai Nap keretében szervezett tudományos ülést, amely módot adott prof. dr. Dömök István tiszteletére elkészített emléktábla felavatására, valamint
 • a megőrzött szakmai relikviákból, eszközökből, és dokumentumokból rendezett kiállításra, valamint a Központ gondozásában került megszervezésre a Védőoltási Konferencia (Egerben), az Országos Epidemiológus Munkaértekezlet (Balatonvilágoson) és az Európai Antibiotikum Nap (Budapesten).

  Az OEK speciális szakmai feladatai és azok jelentősége az utóbbi időben megnövekedtek, a járványügyi biztonsággal kapcsolatos célkitűzések meghatározása, amely a pandemia kihirdetése miatt is napi témává váltak, ezért komoly szakmai előkészítést igényeltek. Mindezen speciális feladatok, valamint pl. a belvízzel és árvízzel kapcsolatos járványügyi teendők, a bioterrorizmus kihívása, influenza-pandémia, a kórházi járványok, az új és újra felbukkanó fertőző betegségek hatékonyan csak gyors reagálóképességgel voltak kezelhetőek.
  A gyors reagáló-képesség érdekében az Alapító Okiratban biztosított szakmai önállóság gyakorlásához az Országos Epidemiológiai Központnak gazdasági önállóságra lenne szüksége. Ezt és a szakmai munka költséghatékony működés feltételeinek megvalósítására, a tervezett struktúraváltásra vonatkozó javaslatokat kidolgoztuk és több alkalommal a döntéshozók, a felettes szervek felé felterjesztettük.

  A Központ munkatársai az év minden napján szakmai tudásukkal, lelkiismeretes munkájukkal létszám és források bővítése nélkül az egyre szélesebb körű igényeket maximálisan teljesítették.

Dr. Melles Márta
főigazgató főorvos

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat