Dezinszekciós és Deratizációs Osztály

 

Rövid történet

Az Országos Közegészségügyi Intézetben (az OEK elődjében), hivatalosan 1966. augusztus 1-jén alakult meg a Fertőtlenítéskutató-DDD-osztály (Dezinfekció - fertőtlenítés, sterilizálás; Dezinszekció egészségre káros rovarok és Deratizáció egészségre káros rágcsálók, mai elnevezésük szerint egészségügyi kártevők elleni védekezés). 1976. január 1-jén az osztály kettévált, és Dezinfekciós, illetve Dezinszekciós és Deratizációs laboratóriumként folytatta működését, majd 1984-ben kialakult a jelenleg ismert tagozódás, ekkor alakult meg a Dezinszekciós és deratizációs osztály.

Az osztály tevékenysége

 • Figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, a véde­kezés helyzetét, az azzal kapcsolatban jelentkező vagy várható jár­ványveszélyt, illetőleg közegészségügyi ártalmakat.
 • Szakmai és módszertani szempontból irányítja, illetőleg segíti a kistérségi/kerületi, valamint a regionális intézetek, továbbá az egészségügyi kártevőirtást végző vállalkozások és képesített szak­emberek tevékenységét.
 • Kutatásokat végez új irtószerek és módszerek bevezetésére, hazai adaptálására.
 • Esetenként nyomon követi az irtószerekkel szembeni rezisztencia alakulásának aktuális helyzetét.
 • Az irtószerek engedélyezési eljárásakor az elvégzett hatékonysági vizsgálatok alapján az OTH részére készített szakvéleményében javaslatot tesz az engedélyezésre, illetve a forgalmazási kategóriára.
 • A biológiai hatásvizsgálatokhoz rovartenyészeteket tart fenn (német csótány - Blattella germanica, konyhai csótány - Blatta orientalis, házi légy - Musca domestica, ruhatetű - Pediculus humanus humanus, ágyi poloska - Cimex lectularius, sárgaláz szúnyog - Aedes aegypti - a képen a faj lárvája).
 • Az engedélyezett irtószereket nyilvántartásba veszi.
 • Rendszeres időközönként megjelenteti a Tájékoztató az enge­délyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védeke­zés szakmai irányelveiről című kötelező érvényű kiadványt.
 • Részt vesz az egészségügyi kártevőkkel szembeni védekezéssel kapcsolatos új jogszabály-tervezetek készítésében, véleményezésében.
 • Az Európai Unió illetékes bizottságaival és az OTH-val együtt­működve követi az alkalmazott irtószer hatóanyagok helyzetében bekövetkező változásokat.
 • A biocid rendeletben foglaltaknak megfelelőn az Európai Unió biocid felülvizsgálati programjában közreműködik.
 • Az egészségügyi kártevők irtására/riasztására/csalogatására szolgáló, a biocid termékek 14., 18., és 19. csoportjába tartozó hatóanyagok adott referens tagállamhoz felülvizsgálatra benyújtott dokumentációkat értékeli, a felülvizsgálati folyamatot nyomon követi, illetve ugyanezen termékcsoportba tartozó termékek kölcsönös elismerési eljárását koordinálja, valamint az engedélyezésükre/regisztrációjukra vonatkozóan az OTH részére javaslatot tesz.
 • A légi szúnyogirtás területén az engedélyesektől a tárgyév október 15-ig beérkezett jelentések alapján az országos adatokat összesíti és elemzi.
 • A regionális intézetek éves jelentéseiben szereplő adatokat az OTH részére feldolgozza és értékeli, majd a szerzett tapasztalatokról az érdekelteket munkaértekezleten tájékoztatja.
 • Az engedélyezett irtószerekről az Epinfo-ban az érdekelteket rendszeres időközönként tájékoztatja.
 • A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, népegészségügyi ellenőr szakirányán és a tisztiorvosi tanfolyamokon az egészségügyi kártevők elleni védekezés tárgykörében oktató tevékenységet végez.
 • Az egészségügyi kártevők sajátosságaira figyelemmel az Epinfo különszámaként Módszertani leveleket jelentet meg. Eddig megjelent kiadványok:

2001
3. Emberen élősködő vérszívó tetvek (1)
9. Szúnyogok
10. Kullancsok

2002
2. Csótányok
5. Rágcsálók
8. Vérszívók (ágyi poloska, emberbolha, vérszívó legyek, -muslicák, -pókidomúak)

2003
4. Házi legyek és az élelmiszer-látogató egyéb legyek
7. Emberen élősködő érszívó tetvek (2. kiadás)
9. Az irtószerek forgalomba hozatala

2004
Mérges ízeltlábúak (méh, darázs, skorpió, hangya, pók)

2005
2. Szúnyogok (2. kiadás)

2006
2. A kórházakban előforduló egészségügyi kártevők
5. Az ember környezetében élő egyes madarak (parlagi galamb, házi veréb, seregély)

2009
3. Kullancsok (2. kiadás)

 

Irtószerek engedélyeztetéséhez szükséges adatok

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat