Az ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT
2007
. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Az Országos Epidemiológiai Központ alaptevékenysége a korábbi időszakkal megegyezően, változatlanul, a 2007. évben is az Alapító okiratában foglaltak megvalósítása érdekében az ország járványügyi biztonságának felügyeletére irányult, mely komplex módon a fertőző betegségek, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, valamint az immunbiológiai készítmények ellenőrzésével valósult meg. Az OEK folyamatos kapcsolatban áll a nemzetközi szervezetekkel és a területi intézetekkel, információs rendszereket működtet, elemzéseket végez, ajánlásokat ad ki, járványügyi stratégiai döntéselőkészítői, szakértői tevékenységet végez. Részt vesz a szakmai jogszabályok előkészítés folyamataiban, a területi események kivizsgálásában, javaslatot tesz rendkívüli események kapcsán a veszélyhelyzetre való felkészülésre, ill. szakértelmével segíti, operatívan közre­működik szokatlan vagy súlyos események leküzdésében.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) hazai partnerintézménye competent body, az Európai Közösségi Járványügyi Felügyeleti Hálózat tagja. Vezető szakemberei az ECDC vezető testületeinek, állandó bizottságainak és specifikus járványügyi/mikrobiológiai hálózatainak munkájában hazai fókusz-pont-ként, kapuőrként vesznek részt.

A munka az ECDC szakmai tevékenységének erősödésével, kiteljesedésével együtt fokozatosan bővül, szélesedik és igen sokrétű: szakértői értekezleteken, kon­ferenciákon, döntéselőkészítő munkában képviselik az országot/szakterületet, illetve rendszeresen betegség-specifikus adatokat továbbítanak a fertőző betegsé­gek hazai helyzetéről; a nemzetközi fórumokról érkező kérdésekre válaszolnak, validálják a Magyarországra vonatkozó adatokat, anyagokat, de javaslattételi joguk/kötelességük is igen sok feladatot jelent. Ugyancsak ide kapcsolódó tevé­kenység még az ECDC szakmai delegációk látogatásának megszervezése, a kiuta­zások nyomon követése, az ECDC által kiadott dokumentumok figyelemmel kísé­rése, a szükséges tájékoztatások, kommunikáció megvalósítása, valamint a telefon­konferenciák lebonyolítása.

Az epidemiológiai felderítés irányában is megtörténtek a szükséges lépések, az epidemiológiai információgyűjtés további módjainak/formáinak meghonosítása nemzetközi tendencia, mely technikai fejlesztési igénye mellett szakmai kihívást is jelent azonban egyértelműen a nagyobb, a fokozott járványügyi biztonságot szolgálja.

Részt veszünk az ECDC által irányított Európai Testületi Epidemiológiai Kép­zési Programban (European Programme for Intervention Epidemiology Training, EPIET), mint fogadó intézet, egy gyakornok képzése már megkezdődött.


2006 óta tagja vagyunk a Közegészségügyi-járványügyi Intézetek Nemzetközi Szövetségének (International Association of National Public Health Institutes, IANPHI), amely összefogja a különböző földrészeken működő intézetek tevé­kenységét. Aktivitásunk, tájékozódásunk elsősorban az európai tagintézmények felé irányul.

Legaktívabban a nemzetközi szakmai szervezetek közül az WHO programjai­ban veszünk részt.

Megszervezésre került az OEK irányításával az ÁNTSZ intézmények bevonásával az Európai Védőoltási Hét.

A Kórházi járványügyi osztály fennállásának 30. évfordulójáról ünnepi tudományos üléssel emlékeztünk meg.

2007. június 16-án lépett életbe a módosított Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (International Health Regulation, IHR), melynek értelmében minden országnak ki kell nevezni a nemzeti kapcsolattartókat és a nemzeti tájékoztatási központot. Az egyik IHR fókuszpont a Járványügyi osztály vezetője, aki egyben az EWRS kapcsolattartásért is felelős.

A Központ az ÁNTSZ országos intézete. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) kormány­rendelet rögzíti, hogy a szolgálat központi szervei az Országos Tisztifőorvosi Hivatal önállóan gazdálkodó és teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv és az OTH irányítása alá tartozó országos intézetek részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 3. .

A jogszabály szerint valamennyi országos intézet, így az OEK is szakterülete vonatkozásában a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szerve 7. .

A 2007. évre a fegyelmezett gazdálkodás volt jellemző, ami anyagi és személyi erőforrások tekintetében egyaránt csak igen megfontolt, óvatos tervezést tett lehetővé.

Eredményeink ezért különösen megbecsülendők és értékesek:

 • Az akkreditált laboratóriumok sikeres felkészülése eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) megerősítette akkreditált státuszában a Virológiai főosztály 3 osztályát, a Bakteriológiai, mikológiai, parazitológiai és tipizáló főosztály 5 osztályát; a Mikrobiológiai kutatócsoport, a Vírus­oltóanyag- és Bakteriális oltóanyag-ellenőrző, a Dezinfekciós osztályon végzett tevékenység széles spektrumát, a klasszikus, az újabban alkalmazott szeroló­giai (pl. ELIZA) és a modern molekuláris (PCR,-RT-PCR) vizsgálatokat.
 • Nemzeti Referencia Laboratóriumunk a nemzetközi körkísérletek­ben kiváló eredménnyel vett részt.
 • A Minőségbiztosítási osztály a hagyományokhoz híven folytatta a hazai laboratóriumok részére szervezett körvizsgálatok koordinálását.
 • A Táptalajkonyha termelését mennyiségi és minőségi értelemben fokozta.
  A kiszerelés, a dokumentálás és minőségellenőrzés területén számos újítás került bevezetésre.
 • Korszerűsödött az Állatház, elsősorban az oltóanyag-ellenőrzés kísérleteinek biztonságosabbá tétele érdekében.
 • Sikeresen lezajlott a BSL-3-4 laboratórium próbaüzeme.
 • Fenntartottuk és bővítettük az Orvosi Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Törzsgyűjteményét.
 • A Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (Nemzeti Drog Fókuszpont) által elkészített magyarországi kábítószer-helyzetről szóló beszámoló jelentést mind a hazai szervek, mind a nemzetközi központ (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) elfogadták.
 • Hetente megjelent az Epinfo, havonta a Droginfo és negyedévente a Mikrobiológiai körlevél, számos lakossági tájékoztató és figyelem-felkeltő plakát készült.
 • Működött a honlap, a Lakossági járványügyi tájékoztató szolgálat (a zöldszám és az internet), a Nemzetközi oltóközpont és a járványügyi készenlét, továbbá a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ.

A legmodernebb metodikák alkalmazásával kimagasló szakmai eredmények, sikerek születtek, amelyeket a hazai fórumok mellett számos nemzetközi közle­ményben hoztak nyilvánosságra.

A fenti rövid összefoglaló csak arra készült, hogy felvázolja az Országos Epidemiológiai Központ sokrétű tevékenységét, érzékeltesse működésének szakmai jelentőségét, melyben a hazai és a nemzetközi kapcsolatok, a szakértői tevékenység és a kutatás, a terület irányítása, a képzés és továbbképzés egymást kiegészítő és erősítő munkafolya­matok, amelyek kiemelik és bemutatják a Központ munkatársai szakértelmé­nek sokoldalúságát.


A cikk oldalai:  1  2 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat