Dr. NOVÁK ERVIN KÁROLY (1932-2009)

 

 

1932. május 31-én született Budapesten.

1950-ben az Evangélikus Főgimnáziumban tett érettségijét követően egyetemi tanulmányait az ELTE Természet-tudományi Karán folytatta, ahol 1952-ben biológia-kémia szakos tanári, 1955-ben okleveles mikrobiológusi szakképesítést kapott.

1955-1957. között a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti Technikum szerveskémiai laboratóriumánakoktató tanára volt. Ezzel párhuzamosan, externistaként az MTA Agrokémiai Kutató Intézetének Biokémiai osztályán sajátította el később jól hasznosítható gyakorlati ismereteit.

1957. április 1-én, akkor szervezetileg az OKI Bakteriológia osztályához tartozó Mikológiai laboratórium munka-társa lett, majd a Laboratórium vezetését dr. Csillag Anna nyugdíjba vonulását követően 1958-től vette át.

1972-ben kinevezték a Járványügyi és mikrobiológiai főosztályon belül már önálló Mikológiai osztály vezetőjévé. Ebből a beosztásából ment 1992. december 31-én nyugdíjba. Ezt követően, 1993. január 1. - március 31. között szaktanácsadóként segítette utódja munkáját.

1962-ben Az élőlények malonsav-anyagcseréje, különös tekintettel a mikroszkópos gombák malonsav felhasználására címen írt dolgozata alapján az ELTE TTK-n természettudományi doktori címet kapott. 1981-ben Adatok a kórokozó élesztőgombák diagnosztikájához és összehasonlító élettanához címmel írt disszertációjával pedig a biológiai tudományok kandidátusa lett.

Tudományos munkásságának fókuszában az élesztőgombák összehasonlító fiziológiájának és rendszertanának kutatása, az orvosi mikológia területén a kórokozó gombák előfordulásának, illetve diagnosztikájának kérdésköre, a penészgombák kóroktani szerepének vizsgálata, továbbá a mikológiai diagnosztika és a közegészségügyi kérdések mikológiai vonatkozásának vizsgálata állt.

Jelentős segítséget nyújtott a Közegészségügyi-Járványügyi Állomások (KÖJÁL) keretében az 1960/1970-es években létesült kisszámú mikológiai laboratóriumok megszervezéséhez, majd diagnosztikai tevékenységük fejlesztéséhez.

Kinevezését követően először a Laboratórium profilját szervezte át, majd aktívan részt vett az új (de mindenkor kis létszámú) Mikológiai osztály aktuális feladatkörének kialakításában.

Vezetése alatt dr. Dobolyi Csaba (1967-1984) és dr. Galgóczy József (1969-1982) közreműködésével az 1960-as években a gombaantigének és antisavók előállításával, az immunfluoreszcencia bevezetésével megkezdődtek a rutin gombaszerológiai vizsgálatok. Kidolgozásra került a Novák-Zsolt féle, nemzetközileg is elismert, a korábbiaktól eltérő rendszerezési elveken alapuló élesztőrendszer és határozókulcs, amelynek alapjául a szegedi József Attila Tudományegyetemmel éveken át szoros együttműködésben folytatott élesztőfiziológiai, szénhidrát- és aminosav anyagcsere kutatások szolgáltak.

Az 19701980. közötti időszakban az antimikotikus szerek hatásvizsgálatával foglalkoztak. A JATE közreműködésével létrehozott nystatin rezisztens Candida albicans mutáns törzsekkel végzett iontranszport kísérletek, elektronmikroszkópos vizsgálatok egy új hatásmechanizmus-modell kidolgozásához adtak alapot. A Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködve a szaporodási folyamatok kinetikájának modellezésére matematikai-statisztikai módszereket dolgoztak ki.

Az orvosi mikológiai diagnosztika fejlesztése területén is számottevő eredmények születtek. Több kutatóhellyel együttműködésben először az ún. "immuntus" szerológiai festési eljárást, majd ezt továbbfejlesztve az ELISS hisztokémiai immunperoxidázos módszert dolgozták ki. A dermatophyton gombák fiziológiájának tanulmányozá-sa, valamint konidiogenézisének mikromorfológiai vizsgálata új taxonómiai rendszer és határozókulcs kidolgozá-sát eredményezte.

A mikózisok etiológiai kérdéseinek tisztázása - elsősorban az újszülöttkori szájnyálkahártya candidosisok fertőző forrásainak és hajlamosító tényezőinek kutatásával - tovább folytatódott. Megkezdődött a gombák okozta légzőszervi allergiás megbetegedések etiológiai ágenseinek vizsgálata és specifikus laboratóriumi diagnosztikai eljárások bevezetése.

Az 1980-as években a korábban csak kísérleti jelleggel alkalmazott szerológiai vizsgálatok rutinszerűvé váltak. Erős hangsúlyt kaptak mind a kültéri, mind pedig a beltéri környezet mikológiai vizsgálatai, az allergén gombák előfordulása és az allergiát kiváltó okok tisztázása érdekében.  Az asztmoid bronchitiszes gyermekek körében az alkalmas diagnosztikai eljárás felderítésére széleskörű összehasonlító vizsgálatot folytattak.

Dr. Zala Judit (1979-) belépésével az antifungális szerek hatásmechanizmusára vonatkozó kutatások új lendületet kaptak. Az érzékeny és rezisztens mutáns törzsekkel végzett radioizotópos, valamint szerkombinációs kísérletek további megerősítő bizonyítékokat szolgáltattak a polién antifungális antibiotikumok csoporton belüli hatásmódbeli eltérésére, valamint a nemzetközileg általánosan elfogadott ún. "póruselmélet" tarthatatlanságára.

Horváth Zsuzsa (1983-1998) pedig a mikózisok etiológiájának vizsgálata keretében az allergén gombák előfordu-lásának elemzésével, valamint a pollenek vizsgálatára alkalmas mikroszkópi módszer mikológiai célú adaptálási lehetőségével számos allergén gombafaj szezonális előfordulásának felmérését tanulmányozta.

Intézeti aktív korszakának utolsó éveiben részben a diagnosztikai eljárások fejlesztésének lehetőségeivel, rész-ben a paneles technológiával épített lakásokban jelentkező penészgombák elszaporodásának, illetve a keletke-zett ártalom megelőzésének kérdéskörével foglalkozott.

Büszkeséggel töltött el, hogy családnevét két élesztőgombafaj a Geotrichum novakii n. sp-(1996) és a Candida novakii n.sp (1997) viseli.

Tudományos munkássága intézeti összehasonlításban is rendkívül imponáló, amit közel 40 könyve és könyv-fejezete, valamint több mint 180 (ezek közül 60 %-ban idegen, döntően angol nyelven megírt) közleménye reprezentál.

A mikrobiológia, és ezen belül a mikológia területén széleskörű oktató tevékenységet folytatott. Kezdetben a laboratóriumi asszisztensek és a közegészségügyi-járványügyi ellenőrök, majd később a (tartósítóipari mikrobiológiai és biotechnológus) szakmérnök-képzésében vett részt. A hallgatók számára az előadott témái körében több jegyzetet és tankönyv-fejezetet írt. Előadásait a széles skálájú szakmai tudás, világos stílus, közvetlen előadásmód jellemezte. Mondanivalóját a saját tapasztalataira alapult ismeretek közlése tette különösen színessé.

A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar Mezőgazdasági és Biotechnológiai Tanszékén folytatott jelentős oktató tevékenységét 1981-ben címzetes egyetemi docensi cím adományozásával ismerték el. Emellett hosszú évekig oktatott a szegedi József Attila Tudomány Egyetemen is.

Szakmai feladatainak kiemelkedő ellátását 1993-ban a Magyar Mikrobiológiai Társaság a Manninger Rezső Emlékérem átadásával honorálta.

A hazai mikológiai kutatások területén végzett munkásságáért pedig az MTA Elnökétől Emlék-érmet és Oklevelet vehetett át.

Korán bekapcsolódott a hazai tudományos egyesületek szervezetébe, ahol a METESZ Magyar Kémikusok Egyesülete Biokémiai szakosztályának titkári, illetve a Magyar Mikrobiológiai Társaság Mikológiai szekciójának titkári, majd elnöki feladatait látta el.

1989-től a mikrobiológiai-mikológia szakterületén az Egészségügyi Minisztérium bejegyzett szakértője volt.

35 éven keresztül az OKI-ban végzett tevékenységéből nemcsak az Intézetben folyó orvosi mikológiai kutatásokban ért el komoly eredményeket, hanem az is kitűnt, hogy kiváló szervező, melegszívű kolléga, megértő főnök és tanítómester volt, akinek lényéből figyelem, barátság és szeretet sugárzott.

Feladatait lelkiismeretesen és pontosan látta el, és munkatársaival szemben is ezt a követelményt támasztotta. Jó együttműködési készsége lehetővé tette az Intézet számos osztályával folytatott közös munkát. Barátságos, derűs lénye, közvetlensége és segítőkészsége az OKI-ban közismert volt. Tudásával iskolát teremtett, tanítványai ma is a tudományos élet vezető szakemberei, kutatói közé tartoznak.

Szeretettel és hálás tisztelettel hajtunk fejet az Országos Közegészségügyi Intézet Nagyjai közé tartozó, széles tudású, több nyelven beszélő, nemzetközileg is elismert szakember Novák Ervin Károly emléke előtt.

 

                                                                                                                                   dr. Erdős Gyula és dr. Zala Judit

 

Dr. Novák Ervin Károly közleményei

 

 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat